RIECE Panel Data 2016

Household Data

Table Name

A1: Composition of household and household member characteristic

ประกอบไปด้วย จำนวนสมาชิกครัวเรือน, ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน, เพศของสมาชิกครัวเรือน, อายุของสมาชิกครัวเรือน, ระดับการศึกษาของสมาชิกครัวเรือน, สถานภาพของสมาชิกครัวเรือน, สัญชาติของสมาชิกครัวเรือน, การมีชีวิตอยู่ของสมาชิกครัวเรือน, การทำงานในรอบ 12 เดือนของสมาชิกครัวเรือน, จำนวนชั่วโมงการพักผ่อนต่อวันของสมาชิกครัวเรือน

A2: Jobs of household member

ประกอบไปด้วย อาชีพและรายละเอียดของงานของสมาชิกครัวเรือน, สถานการณ์ทำงาน ณ ปัจจุบันของสมาชิกครัวเรือน, สาเหตุของการออกจากงานของสมาชิกครัวเรือน, การหางานในช่วงที่เก็บข้อมูลของสมาชิกครัวเรือน, จำนวนเดือนที่ทำงานในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาของสมาชิกครัวเรือน, อัตราค่าจ้าง โบนัส โอที ทิป เบี้ยเลี้ยง เงินสวัสดิการ ค่าตอบแทนของสมาชิกครัวเรือน

A3: Land utilization

ประกอบไปด้วย จำนวนที่ดินที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของ, ประเภทเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแต่ละแปลง, ขนาดของที่ดินแต่ละแปลง, การใช้ประโยชน์ของที่ดินแต่ละแปลง, ประเภทเกษตรกรรมของที่ดินแต่ละแปลง, การได้รับและเสียค่าเช่าของที่ดินแต่ละแปลง

A4: Agricultural activities or agricultural business ownership (Cultivation)

ประกอบไปด้วย ประเภทเกษตรกรรม, จำนวนไร่ที่ทำการเกษตรแต่ละประเภท, ช่วงที่ทำการเกษตรแต่ละประเภท, มูลค่าและผลผลิตรวมต่อรอบที่ครัวเรือนได้เก็บเกี่ยวของเกษตรกรรมแต่ละประเภท, มูลค่าและผลผลิตรวมต่อรอบที่ครัวเรือนนำไปจำหน่ายของเกษตรกรรมแต่ละประเภท, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในแต่ละรอบของเกษตรกรรมแต่ละประเภท

A5: Livestock and number of livestock

ประกอบไปด้วย ประเภทของปศุสัตว์ที่เลี้ยง, มูลค่าที่ซื้อหรือได้รับสัตว์เลี้ยงของแต่ละประเภท, มูลค่าของสัตว์เลี้ยงที่ครัวเรือนมีการจำหน่ายแต่ละประเภท, มูลค่าการบริโภคและผลิตสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภท, ค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายอาหารสัตว์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร ของสัตว์แต่ละประเภท, มูลค่าของสัตว์เลี้ยงที่สูญเสียหรือเสียชีวิตแต่ละประเภท

A6: Household’s non-agricultural business (Include Fish and Shirmp)

ประกอบไปด้วย ประเภทธุรกิจ, แปลงที่ดินที่ทำธุรกิจ, รายได้ (ยังไม่หักต้นทุน) ของธุรกิจเฉลี่ยต่อเดือน, จำนวนเดือนที่ทำธุรกิจในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา, สัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจของครัวเรือน, ค่าจ้างคนงานโดยเฉลี่ยต่อเดือน, ต้นทุนที่ซื้อของมาผลิต/ขายต่อเฉลี่ยต่อเดือน, ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน, มูลค่าการอุปโภคบริโภคผลผลิต/สินค้าจากธุรกิจของครัวเรือน, ค่าจ้างและเงินปันผลที่ได้รับจากธุรกิจของครัวเรือน

A7: Household income (include money income and non-money income)

ประกอบไปด้วย รายได้จากค่าเช่าอื่น ๆ, รายได้จากความช่วยเหลือจากรัฐ, รายได้จากความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆที่ไม่ใช่ภาครัฐ, รายได้จากทุนการศึกษา, รายได้จากจากการขายที่ดิน, รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก, รายได้จากเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น/กองทุน, รายได้จากเงินปันผลจากการลงทุนในกองทุนภายในหมู่บ้าน, รายได้จากเงินบำเหน็จ บำนาญ, รายได้จากเงินรางวัลหรือถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล, รายได้จากเงินรางวัลจากหวยใต้ดิน, รายได้จากการจัดงานพิธีต่าง ๆ, รายได้อื่น ๆ, มูลค่าและผลผลิตของข้าวที่ครัวเรือนขายไปในรอบที่ผ่านมา

A8: Household expenditure on consumption

ประกอบไปด้วย ค่าข้าวสาร, ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง, ค่าใช้จ่ายอาหารที่ซื้อมาปรุงเองและซื้อสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, ค่ายาสูบ ยาเส้น บุหรี่, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าเช่าบ้าน, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สสำหรับรถส่วนตัว, ค่าแก๊สหุงต้ม ถ่านหุงต้มและฟืน, ค่าของใช้ในบ้าน, ค่าใช้จ่ายในการซื้อหวยใต้ดิน หวยทอง สลากกินแบ่งรัฐบาล (ล็อตเตอรี่), ค่าซื้อยารักษาโรคกินเอง, ค่าไปหาหมอที่คลินิก, ค่าไปหาหมอที่โรงพยาบาล, ค่าใช้จ่ายด้านการกุศล ทำบุญ เงินบริจาค ใส่ซองงานพิธีต่าง ๆ, ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานพิธีต่าง ๆ, ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน หรือการสร้างบ้านใหม่, ค่าซ่อม-ค่าทะเบียน รถยนต์/จักรยานยนต์, ค่าซื้อเครื่องเรือน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน (กรณีซื้อสด), ค่าซื้อเสื้อผ้า, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา (ค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ ค่าเดินทาง), ค่าใช้จ่ายด้านสันทนาการ (เดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ), ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

A9: Giving and receiving help, both financial and material

ประกอบไปด้วย จำนวนครั้งของการให้และได้รับความช่วยเหลือทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ, มูลค่าของการให้และได้รับความช่วยเหลือทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ

A10: House feature

ประกอบไปด้วย ลักษณะของบ้านเป็นบ้านชั้นเดียว หรือบ้านสองชั้น, วัสดุที่ใช้ในการทำหลังคา, วัสดุที่ใช้ในการปูพื้นบ้าน หรือฐานรากของพื้นชั้นล่าง (หรือชั้นที่ 1), วัสดุที่ใช้ในการทำผนังบ้าน/ฝาบ้าน ชั้นล่าง (ชั้นที่ 1), วัสดุที่ใช้ในการปูพื้นบ้าน ตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นไป, วัสดุที่ใช้ในการทำผนังบ้าน/ฝาบ้าน ตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นไป, จำนวนห้องน้ำภายนอกบ้าน, จำนวนห้องน้ำที่อยู่ภายในบ้านชั้นล่าง, จำนวนห้องน้ำที่อยู่ภายในบ้านชั้นบน, ลักษณะของห้องน้ำ, แหล่งน้ำที่ครัวเรือนใช้เพื่อการอุปโภค, แหล่งน้ำดื่มที่ครัวเรือนใช้เพื่อการบริโภค, การใช้ระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของครัวเรือน

A11: Household asset

ประกอบไปด้วย มูลค่าและจำนวนสินทรัพย์ภายในครัวเรือน, มูลค่าและการมีสินทรัพย์ทางการเงิน, การมีประกัน การจ่ายเบี้ย การได้รับสินไหมสำหรับประกันประเภทต่าง ๆ, รายละเอียดการเล่นแชร์ ค่าแชร์ การได้รับค่าแชร์

A12: Borrowing and lending

ประกอบไปด้วย จำนวนรายการกู้ยืม, ประเภทเจ้าหนี้, เดือนและปี พ.ศ. ที่กู้ยืม, ประเภทการกู้ยืม, จำนวนเงิน หรือมูลค่าสิ่งของที่กู้ยืม ณ วันเริ่มต้น, มูลค่าคงเหลือของรายการหนี้ที่กู้ยืม, วัตถุประสงค์การกู้ยืม, ประเภททรัพย์สินที่ใช้ค้ำประกัน, ระยะเวลาที่ต้องชำระคืนนับจากวันที่เริ่มกู้, รายละเอียดการผ่อนชำระและการคิดอัตราดอกเบี้ย, รายละเอียดเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธการกู้ยืม, รายละเอียดของสมาชิกครัวเรือนที่ได้ให้ญาติพี่น้องกู้หรือยืมเงิน/สิ่งของที่ยังคืนไม่หมด หรือขายเชื่อสิ่งของที่ยังผ่อนไม่หมด (ข้อมูลจะเหมือนกับรายการกู้ยืม)

A13: Household member congenital disease and household crisis

ประกอบไปด้วย ประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, ประวัติการป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ หรือคลอดบุตร หรือสาเหตุอื่น ๆ จนต้องนอนในสถานพยาบาล, โรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรังของสมาชิกครัวเรือน, การสูบบุหรี่/ยาสูบของสมาชิกครัวเรือน, การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของสมาชิกครัวเรือน, ความถี่ของเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อครอบครัว หรือคนในครอบครัวในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

A14: Digit span recall

เป็นการทดสอบการจำตัวเลข (digit span recall) ของสมาชิกครัวเรือน โดยสมาชิกครัวเรือนต้องดูบัตรที่มีตัวเลขไว้ 10 วินาที หลังจากนั้นทีมงานจะเก็บบัตรที่มีตัวเลข และรอ 10 วินาที แล้วจึงให้สมาชิกครัวเรือนบอกตัวเลขที่แสดงในบัตร ซึ่งในบัตรจะมีจำนวนเลขตั้งต้น 4 หลักไปจนถึงเลข 11 หลัก

Children Data

Table Name

B1: Overview details of child

ประกอบไปด้วย น้ำหนักของเด็กตอนแรกเกิดและปัจจุบัน ส่วนสูงของเด็กตอนแรกเกิดและปัจจุบัน, ข้อมูลผู้เลี้ยงดูหลักของเด็ก (ความสัมพันธ์กับเด็ก เช่น พ่อ แม่ ตา/ยาย ปู่/ย่า เป็นต้น), ข้อมูลพ่อและแม่ของเด็ก (การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ การอยู่ที่บ้านกับเด็ก), การได้รับความช่วยเหลือในด้านการเงินและสิ่งของในการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือน, ข้อมูลพี่น้องของเด็ก (ความสัมพันธ์ อายุ เพศ การอาศัยอยู่ในครัวเรือน)

B2: Parenting

ประกอบไปด้วย จำนวนเวลาในการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ ผู้ปกครอง, บุคคลหรือสถานที่ที่ดูแลของเด็ก ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก, ค่าใช้จ่ายด้านเสื้อผ้าทั้งของเด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง, ความถี่ในการทำกิจกรรมกับเด็กในแต่ละกิจกรรม, การอบรมเลี้ยงดูด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ, การอบรมเลี้ยงดูด้านสุขภาพร่างกาย, การเปิดรับสื่อของเด็กทั้งทางโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการปรึกษาพูดคุยเพื่อการเลี้ยงดูเด็กร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือน, ความปลอดภัยของชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่, การมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูของผู้เป็นพ่อเด็ก

B3: Child health

ประกอบไปด้วย การพาเด็กไปพบทันตแพทย์, ประวัติการได้รับวัคซีนจากบันทึก ร.พ. หรือ สมุดประจำตัวเด็ก (สมุดชมพู), การตรวจสุขภาพของเด็กที่ไม่ได้เกิดจากการเจ็บป่วย, การไปหาหมอเพราะอาการบาดเจ็บ/อุบัติเหตุต่าง ๆ ของเด็ก, การเกิดอาการบาดเจ็บ/อุบัติเหตุต่าง ๆ ของเด็ก, ความพร้อมทางการเงินในการรับบริการทางการแพทย์

B4: Child chronic disease and disability

ประกอบไปด้วย โรคประจำตัวของเด็ก และวิธีการรักษา, ความบกพร่องของเด็ก และวิธีการบำบัด, อาการสูญเสียการได้ยินของเด็ก, การสวมแว่นตาของเด็ก, การได้รับการศึกษาพิเศษของเด็ก

B5: Education

ประกอบไปด้วย การเข้าเรียนโรงเรียนของเด็ก (ระดับชั้นเรียน เวลาที่ใช้ในการเรียน ค่าชุดและค่าเดินทางที่ใช้เฉลี่ยต่อปี), การเคยเรียนซ้ำชั้นของเด็ก, การส่งแบบติดตามพัฒนาการเด็กของโรงเรียนมาให้ผู้ปกครอง, ค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อเพื่อพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก, การมีของเล่นหรือหนังสือที่บ้านของเด็ก 

B6: Child development

ประกอบไปด้วย ความถี่ของกิจกรรมที่เด็กสามารถทำได้ และพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวน 30 ข้อ เช่น เด็กสามารถเดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้ เด็กสามารถใช้มือจับดินสอหรืออุปกรณ์อื่นในการขีดเขียนได้อย่างถูกวิธี เด็กแปรงฟันด้วยตนเองได้ เป็นต้น

Additional Data

Table Name

Number of Household Members

ประกอบไปด้วย จำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน จำนวนสมาชิกเพศชาย จำนวนสมาชิกเพศหญิง จำนวนสมาชิกครัวเรือนที่เป็นเด็ก (อายุ 0-15 ปี) จำนวนสมาชิกครัวเรือนที่เป็นผู้ใหญ่ (อายุ 16-60 ปี) จำนวนสมาชิกครัวเรือนที่เป็นผู้สูงอายุ (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลที่นักวิจัยสร้างขึ้นเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน

Characteristics of Father, Mother and Main Caregiver

ประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานของพ่อ แม่ และผู้เลี้ยงดูหลักของเด็ก เช่น อายุ ระดับการศึกษา สถานะการอยู่อาศัยในครัวเรือนของพ่อและแม่ เป็นต้น ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลที่นักวิจัยนำมารวบรวมเข้าด้วยกันเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ปรากฏอยู่ในหลายตารางซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน

Close Bitnami banner
Bitnami