RIECE Panel Data 2016

Household Data

Table Name

A1: Jobs, Giving and Receiving Help and Financial Assets

เป็นข้อมูลของสมาชิกครัวเรือนรายบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อคำถามในหมวดนี้ประกอบด้วย สถานะการทำงานหรือการเรียน การใช้เวลาของสมาชิกครัวเรือนแต่ละคน (เวลาทำงาน เรียนหนังสือ เวลาพักผ่อน เวลานอน) ชั่วโมงการทำงานหรือการเรียน รายได้ที่เกิดจากงานรับจ้างหรือการได้รับเงิน/สิ่งของจากคนนอกครัวเรือน การส่งเงิน/สิ่งของให้คนนอกครัวเรือน สินทรัพย์ทางการเงิน เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร สหกรณ์ กองทุนของบริษัท/ภายในหมู่บ้าน เงินออมกับโรงเรียน และการเล่นแชร์ ข้อมูลประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรคประจำตัว

A2: Land Utilization

เป็นข้อมูลที่ดินที่ครัวเรือนถือกรรมสิทธิ์ครอบครองในการสำรวจรอบที่ผ่านมา (ที่ดินแปลงเดิม) ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแต่ละผืน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากที่ดินแต่ละแปลงของครัวเรือน อาทิ การทำการเกษตร การทำปศุสัตว์ การให้เช่า การใช้เป็นที่อยู่อาศัย การให้บุคคลนอกครัวเรือนใช้ประโยชน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นต้น รวมไปถึงการสูญเสียสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินของครัวเรือน นอกจากนี้ ยังเป็นเป็นข้อมูลที่ดินที่ครัวเรือนได้รับกรรมสิทธิ์ครอบครองหลังจากการสำรวจรอบที่ผ่านมา (ที่ดินแปลงใหม่) ข้อคำถามเกือบทั้งหมดในหมวดนี้จะตรงกับข้อคำถามในหมวด A2A ยกเว้นการสูญเสียสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินของครัวเรือน ทีมงานตัดสินใจแยกหมวด A2B ออกจากหมวด A2A เพื่อช่วยให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ

A3: Agricultural or agricultural business ownership (in case that already harvested)

เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลในหมวด A2 โดยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ซึ่งจะนับรวมทั้งในส่วนของการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เป็นของสมาชิกครัวเรือน และที่ดินของคนนอกครัวเรือนที่เกิดจากการเช่าหรือจำนอง ข้อมูลในหมวดนี้ประกอบไปด้วย ต้นทุนของการทำเกษตรที่ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตในระหว่างรอบการเก็บข้อมูล เช่น การทำนาปีข้าวเหนียว การทำนาปีข้าวหอมมะลิ ทำไร่ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ซึ่งต้นทุนที่ศึกษา ประกอบด้วย ค่าจ้างไถ ปั่น หว่านดำ (ต้นทุนเตรียมดิน) ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าหว่านปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าสูบน้ำ ค่าขน ค่าตัดหญ้า รวมถึงปริมาณและมูลค่าของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในรอบนั้นๆ ซึ่งจะถือว่าเป็นรายได้ประเภทหนึ่งของครัวเรือน

 

A4: Agricultural or agricultural business ownership (in case that not yet harvested and in case that are perennial plant)

เป็นข้อมูลการทำเกษตรกรรม (กรณีที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเดียวกันกับหมวด A3 คือการศึกษาต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรของครัวเรือน หากแต่เป็นข้อมูลของกิจกรรมทางการเกษตรที่ยังไม่ได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในระหว่างรอบการเก็บข้อมูล นอกจากนี้ ยังเป็นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทำการเกษตรที่เป็นพืชยืนต้น เช่น สวนผลไม้ ยางพารา ยูคาลิปตัส ซึ่งจะประกอบไปด้วย รายรับและต้นทุนจากการปลูกพืชยืนต้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เช่น ปริมาณผลผลิตที่ได้ ราคาผลผลิต ค่าจ้างปลูก ค่าเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มคนงาน ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง

A5: Non-agricultural business ownership

เป็นข้อมูลในส่วนของธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการปศุสัตว์ เช่น ร้านขายปลีก ขายส่ง ร้านซ่อมเครื่องยนต์ ร้านตัดผม ร้านอาหาร ร้านขายเครื่องมือ ร้านขายปุ๋ย โรงสีข้าว ประมง รับเหมาก่อสร้าง ทอเสื่อ ตัดเย็บ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลต้นทุนทางธุรกิจ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าจ้างคนงาน ค่าเชื้อเพลิงและค่าขนส่ง ค่าต้นทุนเครื่องจักร และในส่วนของผลตอบแทนนอกเหนือจากรายได้ที่เป็นตัวเงินแล้ว ยังนับรวมถึงรายได้จากการนำสินค้าจากธุรกิจไปใช้ในครัวเรือนด้วย

A6: Livestock and number of livestock

เป็นข้อมูลด้านการทำปศุสัตว์ของครัวเรือน ซึ่งถือเป็นรายได้ของครัวเรือน นอกเหนือจากการทำการเกษตรและธุรกิจอื่น ๆ เช่น การเลี้ยงเป็ด ไก่ จิ้งหรีด ควาย กบ วัว หมู ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลต้นทุน เช่น ค่าซื้อสัตว์เลี้ยง ค่าแรง อาหารสัตว์ ค่ายา ค่าวัคซีน การเสียชีวิตหรือสูญหายของสัตว์เลี้ยง และมูลค่าจากการจำหน่ายสัตว์เลี้ยง และการนำไปบริโภคในครัวเรือนในรอบการสัมภาษณ์ที่ผ่านมา

A7: Household income (including monetary income and non-monetary income)

เป็นข้อมูลรายได้อื่นๆ ของครัวเรือนที่ไม่ได้บันทึกมาก่อนหน้านี้ เช่น รายได้จากการให้เช่าสิ่งของ เช่ารถ เงินปันผลจากกองทุน ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินที่ได้รับจากการช่วยเหลือของทางรัฐบาล เงินจากการจัดงานพิธีการต่าง ๆ และสลากรางวัล รวมถึงรายได้จากการขายข้าวเก่าในรอบปีที่ผ่านมา


A8: Household expenditure on consumption and expenditures for education and cloths

เป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายของครัวเรือน โดยแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ คือ หมวดที่ 1 รายจ่ายทั่วไปของครัวเรือนทั้งในรูปแบบของการซื้อมา การผลิตเอง และได้รับจากบุคคลนอกครัวเรือน เช่น ค่าข้าวสาร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าของใช้ในครัวเรือน เครื่องสำอาง ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค ค่ายาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเชื้อเพลิง ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันรถ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน และค่าใช้จ่ายด้านสันทนาการ หมวดที่ 2 ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของสมาชิกครัวเรือนในกลุ่มที่กำลังศึกษาอยู่ โดยแยกค่าใช้จ่ายตามระดับชั้น คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา/อาชีวะ และสูงกว่ามัธยมศึกษา/อาชีวะ เช่น ค่าเดินทางไปโรงเรียน ค่าหนังสือเรียน หนังสือนิทาน ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน และหมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายด้านเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นการถามค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคลในครัวเรือน

A9: Household assets and House features

เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะของบ้านและสินทรัพย์ในครัวเรือน โดยจะถามว่าเป็นบ้านชั้นเดียว หรือบ้านสองชั้น, วัสดุที่ใช้ในการทำหลังคา, วัสดุที่ใช้ในการปูพื้นบ้าน หรือฐานรากของพื้นชั้นล่าง (หรือชั้นที่ 1), วัสดุที่ใช้ในการทำผนังบ้าน/ฝาบ้าน ชั้นล่าง (ชั้นที่ 1), วัสดุที่ใช้ในการปูพื้นบ้าน ตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นไป, วัสดุที่ใช้ในการทำผนังบ้าน/ฝาบ้าน ตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นไป, จำนวนห้องน้ำภายนอกบ้าน, จำนวนห้องน้ำที่อยู่ภายในบ้านชั้นล่าง, จำนวนห้องน้ำที่อยู่ภายในบ้านชั้นบน, ลักษณะของห้องน้ำ, แหล่งน้ำที่ครัวเรือนใช้เพื่อการอุปโภค, แหล่งน้ำดื่มที่ครัวเรือนใช้เพื่อการบริโภค, การใช้ระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของครัวเรือน รวมถึงการถามเกี่ยวกับมูลค่าและจำนวนสินทรัพย์ภายในครัวเรือน, มูลค่าและการมีสินทรัพย์ทางการเงิน, การมีประกัน การจ่ายเบี้ย การได้รับสินไหมสำหรับประกันประเภทต่าง ๆ, รายละเอียดการเล่นแชร์ ค่าแชร์ การได้รับค่าแชร์

A10: Borrowing and Lending

เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อกับการถามถึงความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกครัวเรือน แนวโน้มในการกู้ยืมเพิ่มเติมของสมาชิกครัวเรือน และประวัติการถูกปฏิเสธการกู้ยืมในรอบการสัมภาษณ์ที่ผ่านมา ส่วนปริมาณการกู้ยืมของครัวเรือนจะอยู่ในแบบบัญชีรายการของครัวเรือน (Household Roster)

A11: Digit span recall

เป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดทักษะการจดจำตัวเลขของสมาชิกครัวเรือนที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือน ในหมวดนี้เจ้าหน้าที่จะแสดงบัตรที่มีตัวเลขไว้ 10 วินาที แล้วเก็บบัตรที่มีตัวเลข และรอ 10 วินาที แล้วจึงให้ผู้ให้ข้อมูลบอกตัวเลขที่แสดงในบัตรให้ถูกต้อง ซึ่งเริ่มต้นด้วยจำนวนตัวเลข 4 หลัก ไปจนถึงจำนวนตัวเลข 11 หลัก

A12: Mental health

เป็นข้อมูลที่ถามถึงสภาวะทางด้านจิตใจของสมาชิกครัวเรือนที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือน โดยจะมีข้อคำถามหลัก 2 ข้อ คำถามข้อแรกเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตโดยจะถามว่า “ลองทบทวนว่าที่ผ่านมา คุณมีความพึงพอใจกับการใช้ชีวิตมากน้อยแค่ไหน” และข้อคำถามที่สองเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจิตใจโดยจะถามว่า “ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คุณมีความรู้สึกแบบนี้บ่อยแค่ไหน” ซึ่งแบ่งเป็น 5 ข้อย่อย ได้แก่ 1) นอนไม่ค่อยหลับ 2) ไม่มีสมาธิ 3) หงุดหงิด กระวนกระวาย คิดมาก 4) เบื่อ เซ็ง และ 5) ไม่อยากเจอผู้คน เพื่อนบ้าน

Children Data

Table Name

B1: Overview details of child

เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเด็ก เช่น วันเดือนปีเกิด น้ำหนักแรกเกิด ความยาวแรกเกิด น้ำหนัก ส่วนสูงปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและรายได้ของพ่อและ/หรือแม่ที่อยู่นอกครัวเรือน ข้อมูลการได้รับความช่วยเหลือในด้านการเงินและสิ่งของจากคนนอกครัวเรือน ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและแม่ของเด็ก การส่งเงินมาให้เด็ก การมาเยี่ยมหรือพาเด็กไปอยู่ด้วยกรณีที่พ่อแม่เป็นบุคคลนอกครัวเรือน จำนวนพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกัน และคู่แฝดของเด็ก

B1A1: Information about moving in and moving out of household members

เป็นข้อมูลการย้ายเข้า-ย้ายออกของสมาชิกครัวเรือน

HHMEMBER: The detail of household member

เป็นข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือนประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกคนนั้นกับเด็กกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกคนนั้นกับหัวหน้าครัวเรือน พร้อมทั้งระบุว่าสมาชิกครัวเรือนคนใดเป็นผู้ให้ข้อมูลในส่วนนี้

B2: Parenting

เป็นข้อมูลด้านโภชนาการของเด็ก เช่น การรับประทานผัก อาหารทะเล เนื้อสัตว์ นม วิตามิน ข้อมูลเวลาในการดูแลเด็ก (ชั่วโมง/สัปดาห์) โดยสมาชิกครัวเรือน การเปิดรับสื่อของเด็กทั้งทางโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต การเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์ ไอแพด แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ และการจำกัดเวลาในการเล่นอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการปรึกษาพูดคุยเพื่อการเลี้ยงดูเด็กร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือน การมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูของผู้เป็นพ่อเด็ก ความปลอดภัยของชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่

B3: Child’s health

เป็นข้อมูลสุขภาพของเด็กในภาพรวม การพาเด็กไปพบทันตแพทย์ จิตแพทย์ การไปตรวจสุขภาพ อุบัติเหตุ อาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ที่เกิดขึ้นในช่วงการสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วจนถึงปัจจุบัน และความพร้อมทางการเงินในการรับบริการทางการแพทย์

B4: Child’s underlying disease and disability

เป็นข้อมูลโรคประจำตัว หรือความบกพร่องที่ตรวจพบในเด็ก เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเนื่องจากความพิการทางสมอง ความบกพร่องของพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ความบกพร่องของพัฒนาการด้านกิจกรรม ความบกพร่องของพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวแขนขา ความบกพร่องของพัฒนาการด้านการสื่อสาร ความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องด้านการมองเห็น และปัญหาทางสายตาของเด็ก

B5: Child education

เป็นข้อมูลด้านการศึกษาของเด็ก เช่น ระดับชั้นที่เรียน จำนวนครู นักเรียนในห้องเรียน ผลการเรียน การยืมนิทานกลับบ้าน การพาเด็กไปเรียนพิเศษ วิชาที่เด็กเรียนเก่ง ความถนัดมือซ้าย/ขวา รวมไปถึงปริมาณสื่อเสริมพัฒนาการทักษะด้านต่างๆ ของเด็กที่มีอยู่ที่บ้าน เช่น หนังสือนิทาน สมุดภาพ แบบฝึกหัด สมุดระบายสี
B6: Child development

B6: Child development

เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับความถี่ของกิจกรรมที่เด็กสามารถทำได้ และพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวน 30 ข้อ เช่น เด็กสามารถเดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้ เด็กสามารถใช้มือจับดินสอหรืออุปกรณ์อื่นในการขีดเขียนได้อย่างถูกวิธี เด็กแปรงฟันด้วยตนเองได้ เป็นต้น

B10: Mother and Child Health Handbook (Pink book)

เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดชมพู) ซึ่งเกี่ยวข้องกับได้รับวัคซีนของเด็ก บันทึกการคลอดของเด็ก (สถานที่คลอด อายุครรภ์ วิธีคลอด ภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด และภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด) และบักทึกการตวรจภาวะซึมเศร้าของแม่หลังคลอด (เครียด ซึมเศร้า ดื่มสุรา)

B11: Activity Timetable

เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตารางบันทึกเวลาทำกิจกรรมประกอบด้วย ข้อมูลการทำกิจกรรมภายในบ้านและนอกบ้าน ที่เด็กทำคนเดียว หรือทำร่วมกับบุคคลอื่น เช่น การฟังนิทานจากผู้ใหญ่ในครัวเรือน การฝึกอ่านเขียน การเล่นประกอบตัวต่อ การทำการบ้าน การอ่านหนังสือ การดูโทรทัศน์ การเล่นโทรศัพท์มือถือ การพาเด็กไปห้างสรรพสินค้า วัด สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ

B12: Questionnaire about teaching

เป็นข้อมูลที่ถามความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ ศพด. หรือโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2557 – 2559

Close Bitnami banner
Bitnami