LFS: สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (2528-2556)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดําเนินการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรหรือสํารวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สํารวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการสํารวจนอกฤดูเกษตร รอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี 2527 – 2540 สํารวจปีละ 3 รอบ โดยเพิ่มสํารวจช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อดูแรงงานที่จบการศึกษาใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน และในปี 2541 ได้เพิ่มการสํารวจขึ้นอีก 1 รอบ เดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร ทําให้การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรครบทั้ง 4 ไตรมาสของปี และในปี 2544 สํานักงานสถิติแห่งชาติปรับปรุงการสํารวจเป็นรายเดือน เพื่อให้สามารถติดตามภาวะการมีงานทําของประชากรได้อย่างใกล้ชิดและเสนอผลการสํารวจเป็นรายเดือนทุกเดือนในระดับประเทศและภาค
ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
แผนการสุ่มตัวอย่าง
การสํารวจในแต่ละเดือนได้ดําเนินการสํารวจทั่วประเทศในทุกจังหวัด ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ คือ เขตแจงนับตัวอย่างนอก คือ ครัวเรือนการสํารวจในแต่ครัวเรือนตัวอย่าง คิดเป็นจํานวนประชากรที่ตกเป็นคน ซึ่งขนาดตัวอย่างดังกล่าวนําเสนอข้อมูลในระดับภาค และ ยอดรวมทั้งประเทศ สําหรับซึ่งเป็นมาตรฐานทางสถิติที่ประเทศต่าง ๆ นําไปใช้ในการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเพื่อให้ได้ข้อมูลการทํางานการ ว่างงาน และการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของประชากรที่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้ในระหว่างประเทศ
สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่าง โดยพนักงานของ830 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ทําการสัมภาษณ์ทุกคน จะมีคู่มือการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน
ส่วนการประมวลผลข้อมูลนั้น ดําเนินการในส่วนกลางตามหลักสถิติศาสตร์ โดยนําข้อมูลที่ได้จากครัวเรือนตัวอย่างมาคํานวณ โดยใช้สูตรในการประมาณค่าที่เหมาะสมกับวิธีการเลือกตัวอย่าง หรือนํามาถ่วงน้ําหนัก (Weight) เพื่อให้ได้ค่าประมาณของประชากรทั้งหมดที่ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริง ทั้งในระดับภาค และยอดรวมทั่วประเทศ

Questionnaire
Close Bitnami banner
Bitnami