LABND: การสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ (2551)

สํานักงานสถิติแห่งชาติ เล็งเห็นความจําเป็นด้านการสํารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2551 เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการแรงงานและขาดแคลนแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆและใช้เป็นเครื่องชี้แนวโน้มการจ้างงานลักษณะความต้องการแรงงานในอนาคต อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและพัฒนากําลังคนของประเทศ
วัตถุประสงค์
   1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับความต้องการแรงงานและขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ
       – การขนส่งทางบก (ไม่รวมการขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่น ๆ ที่ไม่มีตารางเวลา ได้แก่ รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์สามล้อ รถจักรยานสามล้อ) และตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว
       – การก่อสร้าง
       – โรงพยาบาล
   2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรม สาขาอาชีพที่ต้องการ ระดับและสาขาของการศึกษา ตลอดจนคุณสมบัติของแรงงาน
   3) เพื่อนําข้อมูลความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานไปเป็นเครื่องชี้แนวโน้มภาวะการจ้างงาน ลักษณะความต้องการแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและพัฒนากําลังคนของประเทศ วางแผนการลงทุนวางแผนการศึกษา การให้บริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
สถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ทั่วประเทศ ที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities : ISIC Rev.3) ดังนี้
   – ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
   – อุตสาหกรรมการผลิต
ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
แผนการสุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ชื่อ/ที่ตั้งของสถานประกอบการ จํานวนคนทํางาน ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ความขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ทักษะ/ฝีมือของแรงงาน ความช่วยเหลือจากภาครัฐ เป็นต้น

Questionnaire