HWS: การสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ (2524-2566)

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดเก็บข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยในช่วงแรกได้ดําเนินการสํารวจทุกปีจนถึง พ.ศ. 2521 และตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2544 ได้ดําเนินการสํารวจทุก 5 ปี และสืบเนื่องจากรัฐบาลได้เริ่มดําเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 เป็นต้นมา ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอความร่วมมือจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้มีการดําเนินการสํารวจอนามัยและสวัสดิการทุกปี ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2550
วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ภาวะการเจ็บป่วย การเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการรับบริการด้านสาธารณสุข และการเข้าถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของประชากร การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุการเป็นโรคเบาหวาน การเป็นโรคความดันโลหิตสูงและมะเร็งในสตรี เป็นต้น
ขอบข่ายและคุ้มรวมของการสํารวจ
ประชากรที่อยู่ในคุ้มรวมของการสํารวจคร้ังนี้ได้แก่ บุคคลผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
ระเบียบวิธีและการดำเนินงานสำรวจ
แผนการสุ่มตัวอย่าง
   ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน
   ตอนที่ 2 หลักประกันด้านสุขภาพ
   ตอนที่ 3 การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข
              ก. ความเจ็บป่วยระหว่าง 1 เดือนก่อนวนสัมภาษณ์
              ข. การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
              ค. การรับบริการทันตกรรมระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
   ตอนที่ 4 การบาดเจ็บหรืออบุัติเหตุ
   ตอนที่ 5 การเป็นโรคเบาหวาน
   ตอนที่ 6 การเป็นโรคความดันโลหิตสูง
   ตอนที่ 7 การตรวจหามะเร็งเต้านม
   ตอนที่ 8 การตรวจหามะเร็งปากมดลูก

Questionnaire