Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

NEWS & EVENTS

พบประเด็น "ความยากจน อุปสรรคเด็กวัยปฐมวัย ไม่พร้อมเรียน"

31 กรกฎาคม 2563

“ถ้าเราอยากช่วยเด็กปฐมวัย วิธีหนึ่งคือ ยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และผมเชื่อว่าเค้าทำได้ ขอแค่ให้มีการกระจายอำนาจ ให้ทรัพยากร มีการส่งเสริมทางวิชาการ ส่งเสริมทางเทคนิคที่เหมาะสม” – ดร.วีระชาติ กิเลนทอง-

พบประเด็น ความยากจน อุปสรรคเด็กวัยปฐมวัย ไม่พร้อมเรียน พูดคุยกับ รศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ติดตามกับ ภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์

จากการศึกษาของ Prof. James J. Heckman พบว่า การลงทุนที่คุ้มค่า คือ การลงทุนในเด็ก โดยเฉพาะในช่วงอายุ 0-2 ขวบ และ 4-5 ขวบ

ประเด็นการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) ได้ทำการศึกษาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระดับประถมศึกษา โดยทำการศึกษาความพร้อม 6 ด้าน ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย

1.ทักษะทางด้านสติปัญญา

2.ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์

3.ความพร้อมด้านภาษา

4.ความพร้อมด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก

5.ทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร

6.ความพร้อมด้านอารมณ์และสังคม

7.ความพร้อมด้านอื่น ๆ

ความน่าสนใจประการหนึ่ง คือ ความยากจน มีผลต่อความพร้อมของเด็กปฐมวัย โดยความยากจน หมายรวมครอบคลุมหลายมิติ อาทิ ไม่มีเวลา / ไม่มีความสามารถในการซื้อของเล่น / ไม่มีความสามารถส่งเด็กไปเรียนในโรงเรียนที่ดี และ/หรือไม่มีทักษะความสามารถในการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ เป็นต้น แต่เมื่อศึกษาเปรียบเทียบเด็กกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม คือเด็กที่เรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาแบบHigh Scope กลับมีศักยภาพและความพร้อมฯ ที่สูงกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียน

ผลการศึกษาดังกล่าว เป็นการสื่อไปยังภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องว่า การพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กสามารถช่วยเติมข้อบกพร่องจากความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากความยากจนได้นั่นเอง

ที่มา : Link