24 กรกฎาคม 2563 | นำเสนอฐานข้อมูลตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

สรุปการประชุม นำเสนอฐานข้อมูลตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data)

จุดเริ่มต้นของข้อมูล RIECE Panel data : เริ่มจากความประสงค์ของผู้บริจาคเอกชนที่ต้องการสนับสนุนงบประมาณแก่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน ซึ่งทางสถาบันวิจัย ฯ มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์อันเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งให้ความสนใจไปที่การพัฒนาเด็กปฐมวัย

การสนับสนุนงบประมาณในช่วง 3 ปีแรก : ได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การสนับสนุนงบประมาณในช่วงปีที่ 4-6 : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดเก็บข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. (เริ่มสนับสนุนครั้งแรกเมื่อยังเป็นสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค.) และการสนับสนุนเพื่อการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว.

เป้าหมายของการเก็บข้อมูล : เพื่อศึกษาการสร้างทุนมนุษย์ ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย (สอบถามข้อมูลจากผู้เลี้ยงดูหลัก) และเพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการสร้างทุนมนุษย์จากการศึกษาข้อมูลครัวเรือนของเด็กกลุ่มตัวอย่าง (สอบถามข้อมูลจากหัวหน้าครัวเรือน)

ลักษณะของการเก็บข้อมูล : Human Capital Production Process หรือกระบวนการสร้างทุนมนุษย์ ในปีแรกเน้นการศึกษาตัวแปร INPUT ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยนำเข้าของกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีการศึกษา OUTPUT หรือผลิตผลมากขึ้นในแบบสอบถาม โดยในช่วงแรกของการศึกษาเป็นเด็กกลุ่มตัวอย่างจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อมาจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากพื้นที่ระดับตำบล จำนวน 1,054 ตัวอย่างจาก 1,006 ครัวเรือน 50 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 262 หมู่บ้าน และภายหลังได้เพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างในหนึ่งตำบลให้มากขึ้น แต่ลดจำนวนหมู่บ้านเหลือ 100 หมู่บ้าน

เป้าหมายการเก็บข้อมูลในลำดับต่อไป : คือการเก็บข้อมูลในสามจังหวัดชายแดนใต้ และเพิ่มพื้นที่ภาคเหนือขึ้นอีก 1 จังหวัด

การเผยแพร่ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์ : จำนวนตัวแปรทั้งสิ้น 2,983 ตัวแปร ในชุดข้อมูลประกอบด้วย Data Dictionary / Questionnaire / Codebook / Data

– LIVE : นำเสนอฐานข้อมูลตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) ช่วงที่ 1
https://www.facebook.com/watch/live/?v=370690840560075&ref=watch_permalink
– LIVE : นำเสนอฐานข้อมูลตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) ช่วงที่ 2
https://www.facebook.com/watch/live/?v=591398995104105&ref=watch_permalink
– ติดตามการเผยแพร่ข้อมูล RIECE Panel Data
http://riped.org/riece-panel-data-list/